Všeobecné prodejní podmínky

Prodejní podmínky společnosti ŘETĚZY VAMBERK

Všeobecné prodejní podmínky ŘV 01/2016

 

1. Všeobecná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky prodeje (dále jen „VPP") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník") práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy (dále jen „Smlouva"), uzavřené mezi společností ŘETĚZY VAMBERK spol. s r.o., IČ: 42885396, se sídlem Dvořákova 426, 517 54 Vamberk jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „ŘETĚZY" nebo „společnost ŘETĚZY") a zákazníkem jako kupujícím na straně druhé (dále jen „Zákazník").

2. Platnost/Použití VPP

(1) Tyto VPP platí bez výhrady na veškeré Smlouvy uzavírané mezi ŘETĚZY a Zákazníkem, přičemž Smlouvou se rozumí rovněž písemná objednávka/nabídka Zákazníka potvrzená písemně společností ŘETĚZY, popř. písemný návrh společnosti ŘETĚZY na uzavření Smlouvy písemně potvrzený Zákazníkem.

(2) Výslovná ujednání stran ve Smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními VPP, které upravují stejnou otázku.

(3) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.

(4) Platnost těchto VPP může být vyloučena popř. omezena pouze písemnou dohodou společnosti ŘETĚZY a Zákazníka. Případné omezení či vyloučení platnosti VPP v jednom smluvním vztahu nemá vliv na platnost a použití těchto VPP v jiných smluvních vztazích mezi týmiž stranami. Omezení či vyloučení platnosti VPP v jednom případě rovněž neznamená automatické omezení či vyloučení platnosti VPP v navazujících smluvních vztazích stran.

3. Uzavření smlouvy

(1) Smlouva mezi společností ŘETĚZY a Zákazníkem se uzavírá na základě dvou projevů vůle stran formulovaných přímo ve Smlouvě či v písemné objednávce/nabídce Zákazníka a písemném potvrzení ze strany společnosti ŘETĚZY, popř. v písemném návrhu společnosti ŘETĚZY na uzavření Smlouvy a písemném potvrzení takového návrhu ze strany Zákazníka. Ústní ujednání musí být vždy bezpodmínečně potvrzena písemně oběma smluvními stranami, jinak se k nim nepřihlíží.

(2) Objednávka/nabídka Zákazníka se považuje za návrh na uzavření Smlouvy pouze tehdy, je-li dostatečně určitá, srozumitelná, označuje-li požadované zboží, jeho množství, popř. další specifické vlastnosti zboží vyžadované zákazníkem, a dále cenu zboží nebo způsob jejího určení. Pokud objednávka Zákazníka nesplňuje uvedené náležitosti, považuje se výlučně za výzvu Zákazníka k učinění návrhu na uzavření Smlouvy ze strany společnosti ŘETĚZY.

(3) Na potvrzení objednávky/nabídky není právní nárok. Nebude-li objednávka/nabídka Zákazníka společností ŘETĚZY písemně potvrzena do 21 dní, má se za to, že objednávka/nabídka nebyla akceptována a pozbývá jakýchkoliv účinků. Mlčení nebo nečinnost smluvní strany nelze považovat za přijetí návrhu.

(4) Potvrzení objednávky/nabídky Zákazníka či potvrzení návrhu společnosti ŘETĚZY Zákazníkem musí být vždy úplné. Smluvní strana, které je objednávka/nabídka či návrh určen, musí bezpodmínečně souhlasit s celým jejím obsahem. Potvrzení objednávky/nabídky Zákazníka či akceptace návrhu na uzavření Smlouvy společnosti ŘETĚZY, které obsahuje dodatky, odchylky, výhrady, omezení či jiné změny, je odmítnutím návrhu a považuje se za nový návrh, byť by takový dodatek, odchylka, výhrada, omezení či jiná změna vedla pouze k nepodstatné změně podmínek objednávky/nabídky či návrhu společnosti ŘETĚZY. Podáním objednávky/nabídky či akceptací návrhu na uzavření Smlouvy společnosti ŘETĚZY Zákazník potvrzuje, že byl ještě před uzavřením Smlouvy na tyto VPP dostatečným způsobem upozorněn, podrobně se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí ve znění platném a účinném v momentě podání objednávky/nabídky či akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy společnosti ŘETĚZY.

(5) Smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nebo okamžikem, kdy potvrzení objednávky/nabídky Zákazníka či akceptace návrhu společnosti ŘETĚZY na uzavření Smlouvy je doručena druhé smluvní straně. V případě pochybností o doručení potvrzení či akceptace se má za to, že tyto byly doručeny druhé smluvní straně 3. dnem následujícím po prokazatelném odeslání písemnosti.

(6) Společností ŘETĚZY předložené nebo dodané výkresy, obrázky, rozměry a hmotnosti mají pouze informativní, popř. ilustrační charakter, nebude-li mezi stranami výslovně ujednáno, že zboží musí výkresu, obrázku, rozměrům anebo hmotnosti odpovídat.

(7) Neurčí-li Zákazník ve své objednávce/nabídce dostatečně vlastnosti požadovaného zboží, vyzve jej společnost ŘETĚZY k doplnění potřebné specifikace bez zbytečného odkladu. Nedoplní-li Zákazník v požadované době specifikaci zboží, je společnost ŘETĚZY oprávněna sama určit zbývající vlastnosti zboží tak, aby odpovídala požadavkům Zákazníka uvedeným v objednávce/nabídce a současně právním předpisům a na zboží použitelným technickým normám. Zákazník je povinen takové zboží (částečně specifikované společností ŘETĚZY) od společnosti ŘETĚZY převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu, a zároveň ponese Zákazník riziko, že takové zboží nebude vhodné zamýšlenému účelu.

(8) Dodá-li společnost ŘETĚZY Zákazníkovi větší množství zboží než bylo ujednáno, má se za to, že Smlouva byla uzavřena i na toto přebytečné množství, ledaže Zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů po dodání, takové přebytečné množství písemně odmítl. Odmítnuté zboží je Zákazník povinen vrátit společnosti ŘĚTĚZY do 5 dnů po odmítnutí. Neodmítl-li zákazník přebytečné zboží, je povinen uhradit společnosti ŘETĚZY cenu zboží zvýšenou o cenu takového přebytečného množství.

(9) Na výkresy, obrázky a jiné podklady si společnost ŘETĚZY vyhrazuje vlastnická a autorská práva. Zákazník není oprávněn s nimi jakkoliv disponovat, předat je či zpřístupnit třetí osobě.

4. Ceny

(1) Dohoda o výši kupní ceny zboží, případně o způsobu jejího určení, je náležitostí nezbytnou pro vznik Smlouvy. Všechny ceny se rozumí jako ceny za vyskladněné zboží bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH").

(2) DPH bude v daňovém dokladu za zboží (dále jen „Faktura") vykázána za podmínek a ve výši stanovené právními předpisy České republiky. Zákazník je povinen uhradit cenu zboží po jejím zvýšení o aktuální platnou sazbu DPH – to neplatí, je-li plnění uskutečněno v režimu přenesené daňové povinnosti a povinnost přiznat DPH má Zákazník.

(3) Není-li uvedeno nic jiného, cena zboží nezahrnuje balení dle čl. 5 VPP.

(4) Cena zboží nezahrnuje přepravné. Má-li dle Smlouvy zajistit přepravu společnost ŘETĚZY, bude přepravné Zákazníkovi přeúčtováno.

(5) Cena zboží nezahrnuje montáž a instalaci zboží.

(6) Veškeré ostatní náklady, jako je pojištění, vývozní nebo dovozní poplatky, clo atd. nese Zákazník, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak. Je-li dle Smlouvy společnost ŘETĚZY povinna zajistit pojištění zboží či úhradu jiných ostatních nákladů, přeúčtuje společnost ŘETĚZY vynaložené náklady Zákazníkovi k úhradě.

(7) Bankovní a jiné poplatky za úhradu ceny a další platby bezhotovostním převodem ze zahraničí (mimo území České republiky) hradí Zákazník.

(8) Zákazník hradí přepravní a cestovní náklady související s neoprávněně nárokovanou zárukou nebo neoprávněnou stížností z jeho strany.

(9) Ceny zboží mohou být po uzavření Smlouvy upraveny s ohledem na změny výrobních nákladů, tj. zejména změny nákupních cen surovin, materiálů, energií, pohonných hmot, mzdových nároků, jakož i v důsledku změny kurzů cizích měn. Společnost ŘETĚZY vyrozumí Zákazníka o úpravě ceny bez zbytečného odkladu.

(10) Zákazník bere na vědomí, že zboží vyrobené k jeho žádosti a odpovídající jím zvlášť vymíněným parametrům je zbožím, jehož cena nemusí odpovídat ceně obvyklé za výrobky téhož druhu. Pro tyto účely se Zákazník zavazuje uhradit společnosti ŘETĚZY i cenu zvýšenou oproti ceně obvyklé a vzdává se práva na jakékoliv krácení ceny v době po uzavření Smlouvy v důsledku možného nepoměru plnění, způsobeného právě cenou takového zboží.

5. Balení

(1) Zboží dodávané společností ŘETĚZY je baleno do obalů vhodných pro běžné přepravní podmínky s cílem vyloučit poškození nebo znehodnocení zboží. Specifické balení dle požadavku Zákazníka jde k tíži a nákladu Zákazníka.

(2) Není-li dohodnuto jinak mezi společností ŘETĚZY a Zákazníkem, použité obaly jsou nevratné a zůstávají v dispozici Zákazníka, který se stává jejich vlastníkem při převzetí zboží.

6. Dodací podmínky/Dodací lhůta

(1) Dodací lhůta běží od data uzavření Smlouvy nebo od data potvrzení objednávky/nabídky Zákazníka společností ŘETĚZY anebo od doručení potvrzení Zákazníka, kterým akceptuje návrh společnosti ŘETĚZY na uzavření Smlouvy.

(2) ŘETĚZY se zavazují vyvinout veškeré úsilí za účelem dodržení sjednaných dodacích lhůt a termínů.

(3) Je-li k realizaci dodávky nezbytné opatřit povolení, schválení, rozhodnutí či jiné podklady, začíná dodací lhůta běžet až ode dne následujícího po opatření takový listin (opatřuje-li doklady dle dohody stran společnost ŘETĚZY) anebo ode dne následujícího po doručení vyrozumění Zákazníka o opatření požadovaných listin společnosti ŘETĚZY (opatřuje-li doklady dle dohody stran Zákazník).

(4) Dodací lhůta nezačne běžet do doby, než Zákazník předá společnosti ŘETĚZY veškeré informace a podklady nezbytné k realizaci dodávky, popř. je-li společnost ŘETĚZY oprávněna určit namísto Zákazníka chybějící vlastnosti zboží dle čl. 3 odst. 7, běží dodací lhůta ode dne dodatečného určení obsahu předmětu plnění ze strany společnosti ŘETĚZY.

(5) Běh dodací lhůty se přerušuje a běží od začátku, pokud Zákazník po uzavření Smlouvy uplatní změny, které mají vliv na splnění dodávky ze strany společnosti ŘETĚZY. Zákazník může měnit své požadavky z objednávky/nabídky pouze do té doby a v takovém rozsahu, aby mohly být zachovány dosavadní výsledky činnosti společnosti ŘETĚZY při výrobě a dodání požadovaného zboží. Ke změnám nesplňujícím tyto požadavky nebude ze strany společnosti ŘETĚZY přihlíženo, ledaže by bylo mezi stranami písemně ujednáno něco jiného a současně by Zákazník společnosti ŘETĚZY uhradil předem veškeré náklady spojené s uskutečněním takové změny.

(6) Nastanou-li v průběhu trvání smluvního vztahu, a to zejména při dodávání zboží, překážky bránící dodání zboží, jejichž vznik a trvání nemůže společnost ŘETĚZY ovlivnit ani jemu zabránit či překážku dodatečně odstranit (např. zásah vyšší moci, nezaviněné problémy při přepravě, havárie výrobního zařízení či jeho části, prodlení při celní kontrole, rozhodnutí či pokyn příslušného státního orgánu apod.), dohodly se smluvní strany na přiměřeném prodloužení dodací lhůty do doby odpadnutí překážky či jejího odstranění ze strany osob způsobilých k jejímu odstranění. V takovém případě nebude společnost ŘETĚZY odpovědná za neplnění závazků ze Smlouvy ani za vzniklé prodlení.

(7) Dodržení dodavatelské povinnosti společnosti ŘETĚZY předpokládá včasné a řádné plnění závazků Zákazníka dle sjednané Smlouvy. Doba, po kterou je Zákazník v prodlení s plněním svých závazků (např. peněžitých dluhů) a to i z jiné smlouvy se společností ŘETĚZY, se do dodací lhůty nezapočítává a dodací lhůta se o takovou dobu prodlužuje.

(8) Společnost ŘETĚZY dodá Zákazníkovi zboží:

  • (a) v den určený ve Smlouvě nebo v den ze Smlouvy zjistitelný;
  • (b) kdykoliv během lhůty, která je ve Smlouvě určena nebo která je ze Smlouvy zjistitelná;
  • (c) v přiměřené lhůtě s ohledem na rozsah a povahu dodávaného zboží po uzavření Smlouvy v ostatních případech.

(9) Povinnost dodat zboží je řádně splněna, pokud ŘETĚZY dodají Zákazníkovi zboží ve specifikaci, množství a jakostech uvedených ve Smlouvě, jednotlivých potvrzených objednávkách/nabídkách či akceptovaných návrzích společnosti ŘETĚZY na uzavření Smlouvy. Zákazník není oprávněn požadovat předčasné dodání zboží.

(10) Za splnění termínu dodání se považuje den předání informace Zákazníkovi o připravenosti zboží k odběru pro Zákazníka. Má-li být zboží odesláno, považuje se za splnění termínu dodání den, kdy je zboží společností ŘETĚZY předáno k přepravě prvnímu dopravci pro Zákazníka.

(11) Smluvní strany se dohodly, že se na smluvní vztahy učiněné vůči Zákazníkovi se sídlem či místem podnikání mimo území České republiky použijí vykládací pravidla INCOTERMS, nestanoví-li konkrétní Smlouva jinak. Na smluvní vztahy učiněné ve vztahu k zákazníkovi se sídlem či místem podnikání na území České republiky se vykládací pravidla INCOTERMS použijí pouze tehdy, bylo-li tak mezi stranami výslovně ujednáno. Vzhledem k interpretaci dodacích podmínek je vždy závazná poslední edice INCOTERMS.

(12) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Zákazníkovi se doporučuje, aby si zboží při převzetí překontroloval. Při předání zboží bude mezi stranami podepsán dodací list. V případě, že Zákazník dodací list odmítne podepsat, může společnost ŘETĚZY odepřít předání zboží Zákazníkovi, v opačném případě se má za to, že zboží bylo Zákazníkovi předáno dnem, kdy Zákazník odmítl převzetí zboží potvrdit. Podpisem dodacího listu Zákazník stvrzuje, že zásilka splňuje všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

(13) Společnost ŘETĚZY předá Zákazníkovi společně s dodaným zbožím doklady vztahující se ke zboží. ŘETĚZY mohou vázat předání dokladů umožňujících nakládání se zbožím na zaplacení ceny zboží.

(14) Zákazník je povinen odebrat si zboží ve smluveném místě a čase. Není-li místo výslovně sjednáno, pak je místem dodání závod společnosti ŘETĚZY. Neodebere-li si Zákazník zboží řádně a včas, poskytnou mu ŘETĚZY dodatečnou přiměřenou lhůtu pro převzetí zboží. Po marném uplynutí dodatečné lhůty jsou ŘETĚZY oprávněny lhůtu k odběru zboží ještě jednou prodloužit anebo okamžitě odstoupit od Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo společnosti ŘETĚZY na náhradu škody.

(15) Neodebere-li si Zákazník zboží řádně a včas, je společnost ŘETĚZY oprávněna vyúčtovat Zákazníkovi náklady spojené se skladováním zboží až do řádného převzetí dodaného zboží Zákazníkem či jinou osobou jednající prokazatelně ve prospěch Zákazníka, a to ve výši 0,05 % z celkové hodnoty skladovaného zboží za každý den. Přesáhne-li doba takového skladování 30 dnů, jsou ŘETĚZY oprávněny od Smlouvy odstoupit a požadovat náhradu případně vzniklé škody.

(16) Dojde-li k odstoupení od Smlouvy z důvodů výlučně na straně Zákazníka a v přiměřené době po odstoupení prodá společnost ŘETĚZY zboží, které Zákazník v rozporu se Smlouvou nebo těmito VPP neodebral, třetí osobě za nižší cenu bez svého zavinění, je společnost ŘETĚZY oprávněna požadovat po Zákazníkovi náhradu škody odpovídající rozdílu mezi cenou zboží stanovenou ve Smlouvě se Zákazníkem a cenou sjednanou mezi společností ŘETĚZY a třetí osobou v náhradním obchodě.

(17) Společnost ŘETĚZY nebude dodávat zboží po částech, nedohodnou-li se strany jinak. Pokud má být zboží dodáváno jako částečné dodávky, poté případné prodlení společnosti ŘETĚZY s dodáním části zboží neopravňuje Zákazníka k tomu, aby odstoupil od celé Smlouvy.

(18) Nebezpečí ztráty a škody na zboží přechází na Zákazníka, nebylo-li mezi stranami výslovně sjednáno jinak, okamžikem, kdy Zákazník převezme zboží od společnosti ŘETĚZY, nebo v případě, neučiní-li tak řádně a včas, okamžikem, kdy mu ŘETĚZY umožní nakládat se zbožím a Zákazník v rozporu se Smlouvou zboží nepřevezme. To platí i v případě, má-li společnost ŘETĚZY zboží stále u sebe z důvodu skladování zboží na náklady Zákazníka.

(19) Má-li být zboží odesláno a nebylo-li mezi smluvními stranami dohodnuto výslovně něco jiného, přechází nebezpečí ztráty a škody na zboží na Zákazníka okamžikem předání zboží ŘETĚZY prvnímu dopravci pro přepravu Zákazníkovi. Je-li zboží v době uzavření Smlouvy již přepravováno, přechází nebezpečí ztráty a škody na zboží na Zákazníka okamžikem uzavření Smlouvy, nevyplývá-li ze Smlouvy něco jiného.

(20) Ztráta a/nebo poškození zboží, k nimž došlo po přechodu nebezpečí ztráty a škody na Zákazníka, nemají vliv na povinnost Zákazníka zaplatit společnosti ŘETĚZY cenu zboží, popř. další platby dle písemného ujednání stran, ledaže ke ztrátě a/nebo škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinnosti společnosti ŘETĚZY.

7. Platba/Platební podmínky

(1) Platby provádí Zákazník bankovním převodem na účet společnosti ŘETĚZY uvedený ve Smlouvě, a to bez jakýchkoliv srážek, pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. V případě dílčích dodávek budou platby prováděny v souladu s objemem dílčích dodávek.

(2) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané právními předpisy České republiky. Zákazník je povinen uhradit cenu zboží na účet společnosti ŘETĚZY a to ve lhůtě splatnosti uvedené na Faktuře. Není-li doba splatnosti na Faktuře uvedena, je zákazník povinen cenu zboží uhradit do 30 dnů ode dne vystavení Faktury. V případě, že Faktura nebude zahrnovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude obsahovat jiné chyby a nedostatky, je Zákazník oprávněn upozornit ŘETĚZY na tuto skutečnost a požadovat vystavení nové (opravené) Faktury. V takovém případě společnost ŘETĚZY Fakturu opraví, popř. vystaví novou s uvedením nové lhůty splatnosti. Do doby splatnosti nové nebo opravené Faktury není Zákazník v prodlení s jejím zaplacením. Oprávnění Zákazníka domáhat se opravy Faktury může Zákazník využít maximálně do doby její splatnosti, v opačném případě se má zato, že proti Faktuře nemá žádných výhrad.

(3) Pokud ze Smlouvy nevyplývá nic jiného, počítá se lhůta splatnosti ode dne následujícího po dni, kdy byla Faktura vystavena.

(4) Povinnost k úhradě Faktury ve lhůtě splatnosti není dotčena ani v případech, kdy dodávka zboží, doprava, doručení zboží je zpožděno oproti dodacímu termínu nebo znemožněno výlučně z důvodů na straně Zákazníka nebo z jiných důvodů na vůli společnosti ŘETĚZY nezávislých.

(5) Dnem zaplacení se rozumí den připsání příslušné částky na účet společnosti ŘETĚZY.

(6) Nezaplacení sjednané ceny zboží, některé z plateb nebo jejich části ve lhůtě splatnosti je považováno za podstatné porušení Smlouvy a zakládá oprávnění společnosti ŘETĚZY od uzavřené Smlouvy odstoupit.

(7) Nebude-li cena zboží, některá z plateb nebo jejich část zaplacena Zákazníkem ve lhůtě splatnosti, je Zákazník povinen zaplatit společnosti ŘETĚZY smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

(8) Společnost ŘETĚZY je oprávněna požadovat před dodáním zboží Zákazníkovi provedení úhrady zálohové Faktury ve výši stanovené společností ŘETĚZY, splatné ve lhůtě uvedené na Faktuře, případně do 30 dnů ode dne vystavení Faktury, není-li doba splatnosti stanovena. Úhrada zálohy může být na základě uvážení společnosti ŘETĚZY nahrazena např. bankovní zárukou, ručením, vystavením směnky, zřízením zástavního práva nebo jiným vhodným zajišťovacím institutem. Do doby úhrady zálohové Faktury či poskytnutí jiného vhodného zajištění Zákazníkem není společnost ŘETĚZY v prodlení s dodáním zboží.

(9) Společnost ŘETĚZY je oprávněna pozastavit výrobu či dodávky zboží, a to i zboží dodávaného na základě jiných smluv mezi společností ŘETĚZY a Zákazníkem, případně i odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřené zajištění splnění povinností Zákazníka ve lhůtě stanovené společností ŘETĚZY, v případě:

(a) prodlení Zákazníka s úhradou jakékoliv Faktury až do jejího úplného zaplacení; nebo

(b) nastanou-li skutečnosti na straně Zákazníka, které by mohly být způsobilé ohrozit plnění platebních povinností ze strany Zákazníka (např. likvidace, úpadek či okolnosti nasvědčující hrozícímu úpadku Zákazníka, špatná platební morálka, prodlení delší ne 30 dnů apod.).

(10) Neposkytne-li Zákazník přiměřené zajištění dle odst. 9 tohoto článku nejpozději do 30 dnů, stávají se veškeré závazky Zákazníka dle Smlouvy a těchto VPP splatnými a společnost ŘETĚZY může od Smlouvy odstoupit a požadovat náhradu případně vzniklé škody.

(11) Dojde-li k pozastavení dodávky zboží dle odst. 9 tohoto článku, je společnost ŘETĚZY oprávněna vyúčtovat Zákazníkovi náklady spojené se skladováním zboží až do úplného zaplacení Faktury nebo poskytnutí přiměřeného zajištění splnění povinností Zákazníka, a to ve výši 0,05 % z celkové hodnoty skladovaného zboží za každý den. Přesáhne-li doba takového skladování 30 dnů, stávají se veškeré závazky Zákazníka dle Smlouvy a těchto VPP splatnými a společnost ŘETĚZY může od Smlouvy odstoupit a požadovat náhradu případně vzniklé škody.

(12) Je-li Zákazník povinen zaplatit více plateb ve prospěch společnosti ŘETĚZY, budou tyto platby provedené Zákazníkem nebo jeho jménem započítávány na dlužné závazky Zákazníka v následujícím pořadí: náklady na mimosoudní inkaso (včetně skutečných nákladů právního poradenství/zastoupení), náklady soudního řízení (včetně skutečných nákladů právního poradenství/zastoupení), dlužné příslušenství pohledávek a dlužné jistiny dle data splatnosti nesplacených Faktur, nezávisle na jinak znějících pokynech Zákazníka.

(13) Zákazník není oprávněn postoupit na jiný subjekt jakékoliv své pohledávky za společností ŘETĚZY vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, ani k těmto pohledávkám zřídit zástavní právo k zajištění svých dluhů nebo dluhů třetích osob, bez předchozího písemného souhlasu společnosti ŘETĚZY. Pro případ porušení této povinnosti Zákazníka se sjednává smluvní pokuta ve výši 30 % z tržní hodnoty neoprávněně postoupených či zastavených pohledávek, kterou není dotčeno právo na náhradu škody společnosti ŘETĚZY.

(14) Zákazník dále není oprávněn k jednostrannému započtení pohledávek na své dluhy vůči společnosti ŘETĚZY.

8. Ochrana duševního vlastnictví

(1) Veškerá dokumentace, prodejní brožury, vyobrazení, výkresy, atd., které byly společností ŘETĚZY poskytnuty Zákazníkovi v souvislosti s uzavřením či plněním Smlouvy (dále jen „Informace a dokumentace"), zůstávají majetkem společnosti ŘETĚZY a jsou chráněny autorským právem a/nebo dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví, včetně práva na ochranu obchodního tajemství a důvěrných informací.

(2) Vyměněné Informace a dokumentace nezakládají pro Zákazníka žádné právo přednosti ve smyslu předpisů průmyslového vlastnictví.

(3) Zákazník není oprávněn Informace a dokumentaci používat jinak, než za účelem užívání dodaného zboží, ke kterým se vztahují.

(4) Zákazník nesmí Informace a dokumentaci nebo jednotlivé údaje v nich obsažené nebo jemu známé množit a/nebo zveřejňovat, aniž by k tomu společnost ŘETĚZY dala výslovný písemný souhlas.

(5) Zákazník nesmí využívat Informace a dokumentaci k vlastní obchodní, výrobní, technické nebo s nimi související činnosti.

(6) Při porušení ustanovení tohoto článku jde o podstatné porušení Smlouvy a Zákazník je povinen zaplatit společnosti ŘETĚZY za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 150.000 Kč / EUR 5000. Nezávisle na právu na zaplacení smluvní pokuty má společnost ŘETĚZY dále právo na odstoupení od Smlouvy, právo na náhradu škody, jakož i další zákonná práva vyplývající z podstatného porušení Smlouvy.

(7) ŘETĚZY prohlašují, že vyrábí a prodávají své výrobky ve shodě s příslušnými normami. U nestandardních výrobků se vypracovává zvláštní technická dokumentace, která je uložena u společnosti ŘETĚZY.

9. Certifikáty o zkouškách a kvalitě

(1) Před dodáním zboží Zákazníkovi provádí ŘETĚZY vždy běžnou kontrolu zboží a testování zboží při výrobě za podmínek stanovených právními předpisy České republiky.

(2) Certifikáty a atesty, pokud jsou Zákazníkem vyžadovány, vydává společnost ŘETĚZY výhradně proti úhradě, která byla mezi stranami dohodnuta.

(3) Požadavek Zákazníka na vydání certifikátu a/nebo atestu zboží musí být uveden již ve Smlouvě anebo v objednávce/nabídce Zákazníka následně potvrzené společností ŘETĚZY.

10. Výhrada vlastnického práva

(1) Smluvní strany výslovně sjednávají pro veškeré jejich smluvní vztahy založené Smlouvou a těmito VPP tzv. výhradu vlastnického práva.

(2) ŘETĚZY si ponechávají vlastnické právo ke zboží až do okamžiku úplného zaplacení ceny zboží, jejího příslušenství a všech plateb dle uzavřené Smlouvy a těchto VPP, jakož i do úplné úhrady veškerých závazků Zákazníka vyplývajících z nedodržení Smlouvy a těchto VPP.

(3) Zákazník není oprávněn odvolávat se na své retenční právo z titulu jakýchkoliv jeho pohledávek a takové nároky jednostranně započítávat na pohledávky či jiné nároky společnosti ŘETĚZY.

(4) Až do úplného zaplacení plateb dle odst. 2 tohoto článku nesmí Zákazník nakládat se zbožím za účelem jeho dalšího prodeje, ledaže mu k tomu společnost ŘETĚZY dá předchozí písemný souhlas.

(5) Do doby převodu vlastnického práva na Zákazníka, není Zákazník oprávněn zboží zcizit, zatížit, zpracovat nebo jinak s ním disponovat.

(6) Jestliže Zákazník z dodaného zboží nebo jeho pomocí vytvoří věc novou, aniž by mu příslušelo vlastnické právo k dodanému zboží, má společnost ŘETĚZY zachováno vlastnické právo k věci nově vytvořené Zákazníkem a má se za to, že Zákazník má novou věc u sebe v držení pro ŘETĚZY, které se případně mohou domáhat vydaní takové nové věci.

(7) Bude-li Zákazník v prodlení s úhradou plateb dle odst. 2 tohoto článku, je společnost ŘETĚZY po celou dobu až do převodu vlastnického práva na Zákazníka, jakož i v případě odstoupí-li ŘETĚZY pro neplnění povinností Zákazníka od Smlouvy, oprávněna vyzvednout zboží v jeho vlastnictví na náklady Zákazníka na místě, kde se zboží nachází. Za tímto účelem mu Zákazník uděluje výslovný souhlas ke vstupu do provozovny Zákazníka či na jiné místo, kde je takové zboží uloženo. Bude-li zboží uloženo u třetí osoby, je Zákazník povinen zajistit vydání zboží v držení třetí osoby společnosti ŘETĚZY bez zbytečného odkladu. Zákazník je povinen uhradit společnosti ŘETĚZY veškeré náklady, které musely ŘETĚZY vynaložit na přepravu zboží a/nebo na odstranění překážek v přístupu k takovému zboží.

(8) Zákazník se zavazuje provést všechna opatření nezbytná k ochraně vlastnického práva společnosti ŘETĚZY, a to až do doby převodu vlastnického práva na Zákazníka.

11. Záruka

(1) Společnost ŘETĚZY je povinna dodat zboží v množství (hmotnosti), jakosti, rozměrech a provedení ujednaném stranami nebo obvyklém vzhledem k povaze zboží a účelu jeho užívání, není-li tak mezi stranami ujednáno. Zboží se považuje za řádně dodané (tj. nejde o vadné plnění), pokud množství (hmotnost), rozměry či jakost dodaného zboží odpovídá přípustné toleranční odchylce vyplývající z čl. 12 těchto VPP, případně ze Smlouvy, obchodních zvyklostí, platných norem či jiných obecně závazných předpisů.

(2) Společnost ŘETĚZY poskytuje na dodané zboží záruku po dobu 12 měsíců nebo na dobu 2000 servisních hodin podle toho, která z těchto hodnot bude dříve dosažena. Záruční doba začíná běžet od okamžiku dodání zboží Zákazníkovi.

(3) Neuplatní-li Zákazník nároky z vad na zboží v záruční době, jeho nároky ze záruky zanikají. Do záruční doby se nezapočítává doba vyřizování reklamace zboží uplatněné Zákazníkem.

(4) Společnost ŘETĚZY seznámí Zákazníka s požadavky na správné užívání zboží v Pokynech pro správné užívání řetězů a řetězových kol společnosti ŘETĚZY VAMBERK spol. s r.o. (dále jen „Pokyny společnosti ŘETĚZY“) předaných Zákazníkovi společně se zbožím. Zákazník je povinen postupovat při užívání zboží v souladu s těmito Pokyny společnosti ŘETĚZY, jakož i v souladu s pokyny výrobce zařízení, v opačném případě ŘETĚZY neodpovídají za vady vzniklé na zboží v důsledku takového nesprávného užívání zboží. V případě, že Zákazník zboží prodá či jinak poskytne k užívání nebo jakémukoli jinému nakládání třetí osobě (např. svému zákazníkovi či odběrateli), je povinen ji dostatečně seznámit s relevantními požadavky správného užívání a nakládání se zbožím. Společnost ŘETĚZY nemá povinnost poskytovat třetím osobám (s výjimkou Zákazníka) jakákoliv poučení ohledně správného užívání nebo nakládání se zbožím a zajišťovat tak jejich dostatečné seznámení s danými pokyny – toto je výhradní povinností Zákazníka a společnost ŘETĚZY v takovém případě nenese jakoukoliv odpovědnost za škodu či za vady.

(5) Společnost ŘETĚZY zdůrazňuje, že dodané zboží (řetězy) musí být vždy osazeno na nová řetězová kola, v opačném případě ŘETĚZY neodpovídají za vady zboží ani škody vzniklé nedodržením tohoto požadavku na užívání.

(6) Záruka se nevztahuje a společnost ŘETĚZY neodpovídá za vady způsobené přirozeným opotřebením, nevhodnou a/nebo neodbornou montáží, nevhodným používáním nebo použitím zboží pro jiný účel, než pro který bylo vyrobeno, pominutím provozních předpisů, manuálů a pokynů společnosti ŘETĚZY a výrobce zařízení, nepřiměřenou zátěží, nevhodným prostředím, působením chemických nebo elektrolytických vlivů, nebo jinými příčinami mimo vliv společnosti ŘĚTĚZY. Záruka se rovněž nevztahuje na případy, kdy bylo zboží vyrobeno byť i z části z materiálu dodaného Zákazníkem. Ze záruky jsou rovněž vyňaty veškeré věci spotřebovatelné (např. těsnění, náplně, provozní kapaliny apod.), budou-li součástí dodávky.

(7) Společnost ŘETĚZY neodpovídá za žádné vady na zboží, na kterém Zákazník nebo třetí osoba provedli úpravy či opravy zboží bez písemného souhlasu společnosti ŘETĚZY, jakož i v případech, pokud Zákazník neprovede neprodleně opatření k zamezení větší škody nebo neumožní společnosti ŘETĚZY odstranit vadu.

(8) Na základě reklamace Zákazníka uplatněné v záruční době písemně nebo osobně u společnosti ŘETĚZY na adrese uvedené v objednávce či ve Smlouvě, nebo na e-mailové adrese , provede společnost ŘETĚZY dle vlastního posouzení a v co nejkratším možném termínu vzhledem k povaze zboží a vytčené vady reklamační šetření. Reklamace by měla obsahovat kontaktní údaje Zákazníka a musí dostatečným způsobem popisovat vadu zboží nebo alespoň způsob, jakým se taková vada projevuje. Bude-li shledána vada, za níž ŘETĚZY odpovídají dle Smlouvy a těchto VPP provede společnost ŘETĚZY nápravu opravou nebo výměnou dílů, u nichž se projevila závada v důsledku nekvalitního materiálu, vadné konstrukce nebo dílenského zpracování. Vyměněné díly jsou vlastnictvím společnosti ŘETĚZY. Nebude-li možné reklamovanou vadu odstranit opravou nebo výměnou dílů, může Zákazník požadovat dodání zcela nového zboží nebo přiměřenou slevu z ceny.

(9) V souvislosti s vyřizováním reklamace Zákazníka nesou ŘETĚZY pouze náklady spojené s opravou nebo výměnou dílů, provedenou v závodě společnosti ŘETĚZY. Pokud z důvodů, které neleží na straně společnosti ŘETĚZY, nemůže být oprava nebo výměna dílů provedena v závodě společnosti ŘETĚZY, budou z toho plynoucí vícenáklady hrazeny Zákazníkem.

(10) Jestliže ŘETĚZY nebudou moci na základě požadavku Zákazníka řádně identifikovat zboží, na které se vztahuje reklamace Zákazníka, jako své výrobky, a nebo Zákazník nespecifikuje společnosti ŘETĚZY způsob užívání výrobků, pak společnost ŘETĚZY nenese za tyto výrobky žádnou odpovědnost za vady.

(11) V případě, že dojde k poškození zboží dodaného společností ŘETĚZY (bez ohledu na to, zda příčinou takového poškození je vada výrobku či nikoli), je Zákazník povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost společnosti ŘETĚZY a umožnit jí provedení opravy zboží, případně s ní konzultovat způsob opravy, který bude po dohodě proveden Zákazníkem nebo třetí osobou, a (bude-li to možné) poskytnout poškozenou část zboží společnosti ŘETĚZY k analýze.

12. Množství, rozměry, hmotnosti a další údaje

Odchylky do výše 5 % od zadaných množství, rozměrů, hmotností, počtů a jiných podobných údajů se nepovažují za nedostatek zboží a nemohou být uplatňovány v rámci reklamace Zákazníka.

13. Kontrola zboží Zákazníkem

(1) Zákazník má povinnost bezprostředně po dodání zboží zkontrolovat správnost a úplnost dodaných položek a viditelná poškození zboží. Takto zjištěné zjevné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Zjistí-li Zákazník skryté vady zboží, je povinen je uplatnit u společnosti ŘETĚZY bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zákazník je po celou dobu trvání svého práva pro uplatnění skrytých vad zboží povinen, při vynaložení potřebné a dostatečné péče, zboží pravidelně kontrolovat za účelem případného odhalení těchto skrytých vad.

(2) Zákazník je povinen prohlédnout zboží (i jeho obsah) nebo zařídit jeho prohlídku v době co nejkratší, nejpozději však do 8 dní po dodání zboží Zákazníkovi. V případě zjištěných vad je Zákazník povinen písemně informovat ŘETĚZY o vadách zboží, jinak právo Zákazníka na reklamaci zaniká. To platí i v případě, je-li zboží Zákazníkem dále odesláno bez možnosti kontroly zboží.

(3) Pokud nedostatek zboží spočívá v nedostatečném množství, může Zákazník požadovat pouze doplnění chybějícího zboží.

(4) Společnost ŘETĚZY odpovídá za jakoukoliv vadu zboží, která vznikne v důsledku porušení jejích povinností.

14. Ukončení smlouvy

(1) V případech výslovně stanovených Smlouvou a těmito VPP, jakož i v případě, jestliže Zákazník nesplní řádně nebo včas jakoukoliv povinnost, která pro něho ze Smlouvy a těchto VPP plyne a poruší-li tak Smlouvu podstatným způsobem, zrovna tak jako v případě zahájení soudního řízení nebo zahájení exekučního řízení na majetek Zákazníka, zahájení insolvenčního řízení na Zákazníka, odkladu či zastavení plateb Zákazníka nebo nařízení nucené správy Zákazníka, zastavení jeho provozu nebo zrušení společnosti Zákazníka s likvidací, dále v případech kdy zboží již není možné dodat (např. zboží se již nevyrábí) ani jinak nahradit, cena dodávaného zboží se bez zavinění společnosti ŘETĚZY výrazně změnila (např. v důsledku změn nákupních cen surovin, materiálů, výrobních nákladů, mzdových nároků, kurzů cizích měn apod.) a Zákazník tuto změnu neakceptuje, jakož i v případě zjevné chyby v uvedené ceně zboží, je společnost ŘETĚZY oprávněna bez jakékoliv povinnosti k náhradě škody od Smlouvy okamžitě odstoupit a požadovat vyrovnání všech závazků a dosavadních plnění. Nesplatné závazky Zákazníka se okamžikem odstoupení stávají splatnými. Společnost ŘETĚZY se může rozhodnout namísto odstoupení od Smlouvy pozastavit dodávky zboží do doby odpadnutí důvodu pozastávky.

(2) Společnost ŘETĚZY je oprávněna od Smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud dodržení Smlouvy ze strany společnosti ŘETĚZY se v důsledku jedné nebo více okolností, za které společnost ŘETĚZY nenese odpovědnost, včetně okolností na vůli společnosti ŘETĚZY nezávislých, stane částečně nebo zcela, dočasně po dobu alespoň 60 dní nebo trvale nemožné.

(3) Ukončení Smlouvy nebo odklad plnění ze strany Zákazníka podléhá výhradnímu souhlasu společnosti ŘETĚZY.

(4) V případě ukončení Smlouvy výlučně z důvodů na straně Zákazníka si vyhrazují ŘETĚZY právo vyúčtovat Zákazníkovi náklady vzniklé v souvislosti s plněním povinností společnosti ŘETĚZY z právního vztahu, který je takto ukončován, a to nejméně ve výši 40 % z ceny zboží.

(5) V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv smluvní stranou se Smlouva ruší s účinky k datu odstoupení od Smlouvy (ex nunc), nikoliv od počátku. Strany si nejsou povinny vracet nic z toho, co na základě této Smlouvy po dobu jejího trvání obdržely. Ustanovení § 2004 Občanského zákoníku se neužije.

(6) V případě ukončení Smlouvy ze strany Zákazníka nese náklady spojené s navrácením zboží Zákazník, přičemž společnost ŘETĚZY není povinna vrátit Zákazníkovi peněžní prostředky dříve, než ji Zákazník zboží vrátí.

15. Náhrada škody

(1) Společnost ŘETĚZY odpovídá Zákazníkovi pouze za škodu vzniklou úmyslně nebo hrubým porušením povinností, a to buď maximálně do výše pojištění společnosti ŘETĚZY z odpovědnosti za škodu, nebo do výše sjednané ceny zboží, na které se porušení povinnosti a vznik škody vztahuje, přičemž se vždy užije ta nižší z uvedených částek.

(2) ŘETĚZY nejsou povinny hradit jinou škodu než na zdraví nebo věcech, nebylo-li mezi stranami písemně ujednáno něco jiného.

(3) Společnost ŘETĚZY si vyhrazuje všechny zákonné a smluvní obranné prostředky, které na obranu své vlastní odpovědnosti vůči Zákazníkovi může použít, též ve prospěch svých zaměstnanců a osob, za jejichž jednání či opomenutí by z právního hlediska měla být zodpovědná.

(4) ŘETĚZY jsou v souvislosti s věcmi dodanými Zákazníkovi, které původně pocházejí od třetí osoby, odpovědné za škodu pouze v rozsahu, ve kterém nebyla vyloučena či omezena jejich odpovědnost a odpovědnost třetí osoby za takovou škodu.

(5) Zákazník se zavazuje, že vynaloží veškeré úsilí k ochraně společnosti ŘETĚZY před nároky třetích osob, týkající se škod a/nebo ztrát, které by mohly vzniknout v souvislosti s věcmi dodanými společností ŘETĚZY.

(6) Společnost ŘETĚZY dále nenese odpovědnost za: (a) jakoukoliv nepřímou, vedlejší, náhodnou nebo následnou škodu; (b) jakoukoliv škodu vyplývající z přerušení podnikání; (c) ušlý zisk; (d) ušlé příjmy; nebo (e) ztrátu očekávaných úspor.

(7) Společnost ŘETĚZY dále neodpovídá za škodu nebo za vady (např. volný či odřený čep nebo pouzdro řetězu, prasklá či opotřebovaná deska řetězu, únavový lom, prasklé čepy nebo válečky, nadměrný hluk či vibrace řetězu, přeskakování řetězu na ozubeném kole či opotřebení na vnitřní straně desek a na jedné straně zubů řetězového kola) vzniklé v důsledku inkompatibility zboží se součástmi, díly a komponenty v součinnosti s nimiž se zboží obvykle užívá, dále v důsledku nesprávného či nevhodného nakládání se zbožím, použití či montáže, nedodržení provozních předpisů, manuálů či Pokynů společnosti ŘETĚZY, jakož i výrobce zařízení, nepřiměřenou zátěží, nevhodným prostředím, působením chemických nebo elektrolytických vlivů či jinými příčinami mimo vliv společnosti ŘETĚZY. Výše uvedené se uplatní i vůči třetím osobám (zejména koncovým zákazníkům Zákazníka), a to i v případě, že nebyly dostatečně seznámeny s příslušnými požadavky správného užívání zboží, byl-li s nimi řádně seznámen Zákazník společností ŘETĚZY.

(8) Zákazník odpovídá za škodu, která společnosti ŘETĚZY vznikne v důsledku jeho porušení Smlouvy či těchto VPP.

16. Rozhodné právo/Řešení sporů

(1) Všechny právní vztahy mezi společností ŘETĚZY a Zákazníkem založené Smlouvou, týkající se práv a povinností ze Smlouvy, včetně veškerých práv a povinností s touto Smlouvou souvisejících, se řídí právním řádem České republiky.

(2) Vztahy výslovně neupravené těmito VPP, případně Smlouvou uzavřenou mezi ŘETĚZY a Zákazníkem, se řídí zejména právními předpisy občanského a obchodního práva.

(3) Nestanoví-li dohoda stran výslovně něco jiného, je pro vztahy vzniklé podle Smlouvy a těchto VPP vyloučeno použití Vídeňské úmluvy OSN o Smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

(4) Veškeré spory vznikající nebo související se Smlouvou nebo těmito VPP mezi společností ŘETĚZY a Zákazníkem, včetně sporů o jejich platnost, výklad nebo zrušení, budou s konečnou platností rozhodovány u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) podle jeho řádu rozhodčím senátem složeným ze tří rozhodců jmenovaných předsedou Rozhodčího soudu. Místem jednání bude Praha.

(5) Smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem rozhodčí Smlouvy seznámily s řádem Rozhodčího soudu dostupným na adrese: www.soud.cz (dále jen „Řád“) a uvedený dokument tak považují za nedílnou součást této rozhodčí Smlouvy. Strany berou na vědomí, že podrobné informace o způsobu zahájení a formě vedení rozhodčího řízení, jakož i o způsobu doručování rozhodčího nálezu, jednotlivých druzích nákladů rozhodčího řízení a pravidlech pro jejich přiznání jsou uvedeny v Řádu. Výše odměny Rozhodčího soudu za vedení rozhodčího řízení je stanovena procentuální hodnotou vypočtenou z celkové výše hodnoty sporu - konkrétní výši pro daný spor je možné zjistit na adrese: www.soud.cz. Strany rovněž berou na vědomí, že řízení je ukončeno vydáním rozhodčího nálezu a zavazují se splnit veškeré povinnosti jim uložené tímto rozhodčím nálezem (tj. pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný).

(6) Zákazník zároveň výslovně souhlasí s tím, že veškeré náklady vzniklé společnosti ŘETĚZY v souvislosti se zahájením či vedením případného sporu mezi stranami v souvislosti se Smlouvou nebo těmito VPP u jiného orgánu než Rozhodčího soudu ustaveného dle této rozhodčí doložky (jako např. náklady řízení, náklady zastoupení, náklady na vyhotovení znaleckého posudku apod.), a to jak v České republice, tak i v zahraničí, uhradí Zákazník společnosti ŘETĚZY v plné výši.

17. Salvátorská klauzule

Pokud by jedna nebo více klauzulí VPP nebo jakýkoliv závazek vyplývající z těchto VPP byly nebo se staly neplatnými, neúčinnými nebo nevymahatelnými, potom zůstává platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení VPP a všech ostatních závazků vyplývajících z těchto VPP nedotčena. Strany se zavazují nahradit bez zbytečného odkladu formou dodatku příslušnou neplatnou, neúčinnou nebo nevymahatelnou klauzuli VPP nebo příslušný neplatný, neúčinný nebo nevymahatelný závazek vyplývající z těchto VPP tak, aby nová klauzule/nový závazek v nejvyšší možné míře odpovídala předmětu, účelu a významu původní klauzule/původního závazku.

18. Mlčenlivost/Důvěrné údaje

(1) Důvěrnými informacemi se rozumí zejména „know-how“, obchodní tajemství, další obchodní, výrobní, technické, organizační, finanční, majetkové, marketingové a další související údaje společnosti ŘETĚZY, které mají být podle vůle společnosti ŘETĚZY utajeny a které jsou přiměřeným způsobem chráněny před jejich zpřístupněním třetím nepovolaným osobám.

(2) Zákazník je povinen udržovat v tajnosti a svým jednáním, opomenutím ani strpěním, přímo nebo nepřímo, ústně či písemně anebo jiným způsobem nezpřístupnit, byť i z nedbalosti, třetí osobě žádné důvěrné informace. Povinnost mlčenlivosti a důvěrného zacházení se nevztahuje na ty informace, které byly známy nebo se staly obecně přístupnými veřejnosti před okamžikem jejich oznámení Zákazníkovi.

(3) Zákazník se zavazuje, že důvěrné informace získané od společnosti ŘETĚZY nepoužije pro jiné účely než ty, které souvisejí se Smlouvou a jejím plněním a že je nezneužije ke svému prospěchu či ku prospěchu třetích osob.

(4) Závazek mlčenlivosti a povinnosti utajení důvěrných informací se vztahuje na důvěrné informace získané Zákazníkem v rámci jednání stran o uzavření Smlouvy, jakož i informace poskytnuté Zákazníkovi po dobu trvání Smlouvy a trvá neomezeně i po ukončení Smlouvy.

(5) Poruší-li Zákazník svůj závazek dle tohoto článku, odpovídá společnosti ŘETĚZY za škodu vzniklou v důsledku takového porušení.

19. Ostatní ujednání

(1) Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mezi společností ŘETĚZY a Zákazníkem budou doručovány písemnou formou, tj. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, telefaxu nebo prostředky elektronické komunikace (e-mail). Ústní ujednání stran, nebyla-li mezi stranami vzájemně písemně potvrzena, nevyvolávají žádné účinky.

(2) Veškeré písemnosti mezi stranami budou zasílány na adresy dle údajů uvedených ve Smlouvě, objednávce/nabídce nebo na jiné kontaktní adresy, které jsou stranám známy. Pokud dojde ke změně doručovacích údajů, zavazují se strany o tom vzájemně informovat, a to nejpozději do 3 pracovních dnů. V případě nesplnění této informační povinnosti se má za to, že korespondenční údaje zůstávají nezměněny a doručování na původní adresy vyvolává účinky dle Smlouvy i těchto VPP.

(3) V pochybnostech se má zato, že za den doručení písemnosti je považován 3. den ode dne, kdy došlo k prokazatelnému odeslání příslušné písemnosti, telefaxu nebo e-mailu druhé straně, i když se druhá strana o takovém sdělení nedozvěděla.

(4) Veškerá korespondence mezi stranami musí být vedena v jednom z uvedených jazyků: český jazyk, slovenský jazyk, německý jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk. K písemnostem učiněným v jiném jazyce se nepřihlíží a takové nevyvolávají žádné právní účinky ve vztahu mezi smluvními stranami.

(5) Zákazník souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů společností ŘETĚZY pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy. Zákazník, který je fyzickou osobou, uděluje společnosti ŘETĚZY výslovný souhlas ke zpracovávání všech osobních údajů, které jí jako Zákazník sdělí, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je platný až do doby jeho písemného odvolání ze strany Zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že je povinen všechny osobní údaje, které jako Zákazník společnosti ŘETĚZY sdělí, uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu ŘETĚZY informovat o jejich změnách. Společnost ŘETĚZY může zpracováním osobních údajů Zákazníka pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Pokud by Zákazník zjistil, že společnost ŘETĚZY provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem či ochranou jeho soukromí (zejména jsou-li osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné), může společnost ŘETĚZY či zpracovatele požádat o vysvětlení, případně o zjednání příslušné nápravy. Společnost ŘETĚZY je rovněž povinna Zákazníkovi poskytnout informace o zpracování jeho osobních údajů, pokud o to požádá.

(6) Dojde-li k úmrtí či zániku kterékoliv smluvní strany, přechází práva a povinnosti z uzavřené Smlouvy a těchto VPP na právního nástupce, který je Smlouvou a těmito VPP vázán ve stejném rozsahu jako původní smluvní strana.

(7) Smluvní strany se zavazují nést vlastní nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy, kterými by se podstatně i nepodstatně změnily poměry oproti stavu při uzavření Smlouvy. Žádná ze stran tak není oprávněna domáhat se změny podmínek Smlouvy v důsledku změn okolností po uzavření Smlouvy, i když takové změny nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit. To platí i v případě, když takovou změnou okolností bude vyvolán ve vztahu mezi stranami zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech. Ustanovení článku 14 těchto VPP však tím není dotčeno.

20. Účinnost VPP

Tyto VPP nabývají účinnosti dne 1. ledna 2016 a platí až do doby jejich zrušení nebo nahrazení novými VPP podle potřeb a uvážení společnosti ŘETĚZY. Změnu VPP a nabytí účinnosti změn oznámí ŘETĚZY Zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

Ve Vamberku dne 15. prosince 2015

Rychlý kontakt

ŘETĚZY VAMBERK spol. s r.o.
Dvořákova 426
517 54 Vamberk
Czech Republic

Tel.: +420 494 512 111
E-mail: